Tag Archives: جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران

Cyrus the Great celebration Nov 2, 2013 London جشن روز کوروش بزرگ در لندن شنبه 2 نوامبر 2013

 

 

دعوت برای برگزاری جشن روز کوروش بزرگ در لندن

شنبه 2 نوامبر 2013

روز و هنگام برگزاری:
11 آبان 2572 یا (1392 خورشیدی ) 2 نوامبر 2013 ترسائی از ساعت 6:30 تا 9:30 شب
 روز کوروش بزرگ رور7 آبان میباشد اما بخاطر نعطیل نبودن روز 7 آبان و شرکت هر چه بیشتر شما عزیزان این جشن در 4 روز بعد از آن یعنی 11 آبان یا 2 نوامبر برگزار میشود
 جا:
کتابخانه کنزینگتون در شهر لندن         Kensington Library, Phillimore Walk, LONDON W8 7RX
سخنرانان:
 بانو ژاله دفتریان  انجمن پارسی گویان ، تیتر سخنرانی: آنچه که از کوروش بزرگ یک ابر مرد ساخت
دوشیزه ترگل مهران محقق و مشاورحقوق بشر (جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران)، تیتر سخنرانی: کوروش بزرگ و حقوق بشر
دکتر خسرو خزاعی پرديس (کانون اروپايی برای آموزش جهان بينی زرتشت)، تیتر سخنرانی: کورش بزرگ از امپراتوری جهانی تا پيامبری در انجيل
دوشیزه دینا زیاری استاد دانشگاه، انجمن معماری (آرشیتکت) بریتانیا، (جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران) تیتر سخنرانی: پاسارگاد: خرابه باستانی, رخشاره امروزی   Pasargadae: Ancient ruin, Modern icon (به زبان انگلیسی in English)
کدبان پیمان زنوسی وکیل و حقوقدان، تیتر سخنرانی: کوروش بزرگ و یک پارچگی ایران
ورودیه رایگان.
در پایان برنامه، شما را به نوشيدن چای و قهوه، و همچنين خوردن شیرینی و میوه ميهمان خواهيم کرد.
برای اطلاعات بیشتر با کدبان آرش 07932776289 یا تارنمای WWW.AWTI.ORG تماس بگیرید

 

PDF File نوشته بانو ژاله دفتریان : کورش بزرگ

 

 

Protest in London. 19 Oct 2013 تظاهرات جلوی بی بی سی پارسی در لندن

تظاهرات جلوی بی بی سی پارسی در لندن

اعتراض و درخواست پوزش رسمی از بی بی سی بریتانیا بخاطر جعلی خواندن کشور ایران بوسیله قسمت بی بی سی پارسی اش

شنبه 19 اکتبر 2013 از 3 تا 6 نیمروز

آدرس:

BBC Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA

نزدیکترین قطار زیر زمینی Oxford Circus

برای اطلاعات بیشتر با کدبان آرش 07932776289 تماس بگیرید

جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران