Protest in London. 19 Oct 2013 تظاهرات جلوی بی بی سی پارسی در لندن

تظاهرات جلوی بی بی سی پارسی در لندن

اعتراض و درخواست پوزش رسمی از بی بی سی بریتانیا بخاطر جعلی خواندن کشور ایران بوسیله قسمت بی بی سی پارسی اش

شنبه 19 اکتبر 2013 از 3 تا 6 نیمروز

آدرس:

BBC Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA

نزدیکترین قطار زیر زمینی Oxford Circus

برای اطلاعات بیشتر با کدبان آرش 07932776289 تماس بگیرید

جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران